گسل_آورتین7643

شماره برگه ۷۶۴۳
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان مهندسین مشاور پاراگون
سال تهیه ۱۹۸۰

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال