آتشفشانهای کواترنری

مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع مخاطرات زمین شناختی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

مبلغ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

لایه آتشفشان های کواترنری توسط مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از نقشه های زمین شناسی 1:100000 استخراج گردیده است.