آلونیت

مقیاس یک میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع اکتشاف
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
سال تهیه ۱۳۹۵
پروژه نقشه پراکندگی مواد معدنی (عناصر استراتژیک)

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

لایه پراکندگی آلونیت از نقشه پراکندگی مواد معدنی (عناصر استراتژیک) استخراج شده است. این نقشه با مقیاس 1:1000000 بین سالهای 1389 و 1392 توسط پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور تهیه گردیده و در سال 1395 بازنگری گردید. در این لایه، پراکندگی عنصر استراتژیک آلونیت به همراه تیپ کانه زایی آن آورده شده است.