پتانسیل آب های کارستی

مقیاس یک میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان مدیریت بررسی مخاطرات زمین شناختی، زیست محیطی و مهندسی (گروه آب زمین شناسی) سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۹۷
پروژه نقشه مناطق اولویت دار منابع آب کارستی

مبلغ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

مناطق مستعد تشکیل آبخوان های کارستی با وزندهی عوامل متعدد موثر بر توسعه کارست استخراج و در 5 اولویت خیلی کم، کم، متوسط، بالا، خیلی بالا مشخص گردیده است..