پتانسیل آب های کارستی

مقیاس یک میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان مدیریت بررسی مخاطرات زمین شناختی، زیست محیطی و مهندسی (گروه آب زمین شناسی) سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۹۷
پروژه نقشه مناطق اولویت دار منابع آب کارستی

مبلغ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

لایه پتانسیل کارست با مقیاس 1:1000000، از نقشه مناطق اولویت دار منابع آب کارستی که توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه گردیده، استخراج شده است. این لایه شامل؛ مناطق مستعد تشکیل آبخوان های کارستی است که با وزندهی عوامل متعدد موثر بر توسعه کارست استخراج شده و در 5 اولویت خیلی کم، کم، متوسط، بالا، خیلی بالا مشخص گردیده است.