دارین

شماره ۷۴۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷ تا °۵۷.۳
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان وحدتی دانشمند، هیراد ندیم، سعیدی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل گفت، گسل دولت آباد، ناودیس دولت آباد، ناودیس تلخ آب

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سمنان