نقاط آتشفشانی

مقیاس یک میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع مخاطرات زمین شناختی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان محمدهاشم امامی، میرمحمد صادقی و جعفر عمرانی
سال تهیه ۱۳۷۱
پروژه نقشه ماگمایی ایران (پروژه طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایرا)
"در این لایه؛ دهانه، مخروط های آتشفشانی و همچنین موقعیت گلفشانها مشخص گردیده است."