نقاط آتشفشانی

مقیاس یک میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع مخاطرات زمین شناختی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان محمدهاشم امامی، میرمحمد صادقی و جعفر عمرانی
سال تهیه ۱۳۷۱
پروژه نقشه ماگمایی ایران (پروژه طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایرا)
لایه نقاط آتشفشان از نقشه ماگمایی ایران استخراج شده است. این نقشه در سال 1371 توسط محمدهاشم امامی، میرمحمد صادقی و جعفر عمرانی با مقیاس 1:1000000 در راستای پروژه طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایران توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه گردیده است. در این لایه، دهانه و مخروط های آتشفشانی و همچنین موقعیت گلفشانها مشخص گردیده است.