شاهین‌دژ

شماره ۵۳۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۶.۳ تا °۴۷
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان خلقی، اقلیمی، امینی آذر، علوی نائینی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه محمودخان Kuh e Mahmod khan، کوه قره داش، کوه پیرمحمد

کلید واژه ها: آذربایجان غربى