ساردوئیه

شماره ۷۴۴۸
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷ تا °۵۷.۳
عرض جغرافیایى از °۲۹ تا °۲۹.۵
گروه زمین شناسی
عناصر و داده های موجود در نقشه رود چهل محراب، رود مردوجان، کوه دشت شاقین Kuh e Dasht Shaghin

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان