اسفندقه

شماره ۷۴۴۷
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷ تا °۵۷.۳
عرض جغرافیایى از °۲۸.۵ تا °۲۹
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان علی شهرکی، سهندی، عطاپور، پشتکوهی، ذوالفقاری
عناصر و داده های موجود در نقشه رود چاله، کوه زیارت

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان