پاگدار

شماره ۷۴۴۶
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷ تا °۵۷.۳
عرض جغرافیایى از °۲۸ تا °۲۸.۵
گروه زمین شناسی
توضیح مختصر نقشه و گزارش به صورت pdfموجود است.

کلید واژه ها: کرمان