نودز

شماره ۷۴۴۵
مقیاس 1:100000
نام استان هرمزگان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷ تا °۵۷.۳
عرض جغرافیایى از °۲۷.۵ تا °۲۸
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: هرمزگان