کاکلى

شماره ۷۵۶۵
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷.۳ تا °۵۸
عرض جغرافیایى از °۳۷.۵ تا °۳۸
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان قائمی، سعیدی، قاسمی
عناصر و داده های موجود در نقشه ناودیس شیخSheykh S. ، گسل کاکلیKukli F., گسل حصار، گسل خیرآباد

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى