باینجوب

شماره ۵۳۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان کردستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۶.۳ تا °۴۷
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: کردستان