شیروان

شماره ۷۵۶۴
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷.۳ تا °۵۸
عرض جغرافیایى از °۳۷ تا °۳۷.۵
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى