صفى‌آباد

شماره ۷۵۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷.۳ تا °۵۸
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان رادفر، سهندی، خان ناظر
عناصر و داده های موجود در نقشه راندگى باباچشمه،راندگى جهان، رانگى صفى آباد، راندگى پشت بهرام

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى