ششتمد

شماره ۷۵۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷.۳ تا °۵۸
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان جعفریان، جلالی، سعیدی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه میش،ناودیس آقا مهدى، ناودیس دولت آباد

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى