رباط‌ خوشاب

شماره ۷۵۵۷
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷.۳ تا °۵۸
عرض جغرافیایى از °۳۳.۵ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان خلعتبری،باباخانی، پشتکوهی ، پرتوآذر، سلیمانی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل خوشاب، کوه رباط شور، قله کوه

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى