محمدآباد کهنوج

شماره ۷۵۴۶
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷.۳ تا °۵۸
عرض جغرافیایى از °۲۸ تا °۲۸.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سبزه ئی، ناظم زاده، اشراقی، روشن روان
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه آبسکون، کوه کنارک، گسل شرق سبزواران، گسل غرب سبزواران

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان