کامیاران

شماره ۵۳۵۹
مقیاس 1:100000
نام استان کرمانشاه
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۶.۳ تا °۴۷
عرض جغرافیایى از °۳۴.۵ تا °۳۵
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمانشاه