جاسک - گتان

شماره ۷۵۴۱
مقیاس 1:100000
نام استان هرمزگان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷.۳ تا °۵۸
عرض جغرافیایى از °۲۵.۵ تا °۲۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان خان ناظر، مصوری، جعفریان، عبدلی
عناصر و داده های موجود در نقشه تنگه هرمز، ناودیس سحربار Sohorbar Syncline، گسل سرانى Sarani Fault، خلیج فارسPersian Gulf

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: هرمزگان