مشکان

شماره ۷۵۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸ تا °۵۸.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان Amini, khan nazer
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل مقصودآباد، ماهرخ کوه، عاشق کوه، گسل گلبین Golbin F., گسل عنبرآباد Anbar abad F.,

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى