سلطان آبادسبزوار

شماره ۷۶۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸ تا °۵۸.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان اکرمی، عسگریان، پشت کوهی، کاوه، ذوالفقاری، بهره مند، وکیل، سهرابی
عناصر و داده های موجود در نقشه تاقدیس معدن، ناودیس معدن، تاقدیس سلیمانى

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى