على‌حاجى

شماره ۴۹۶۹
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۴.۳ تا °۴۵
عرض جغرافیایى از °۳۹.۵ تا °۴۰
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان غربى