سارقنج

شماره ۷۶۵۶
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸ تا °۵۸.۳
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۳.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان لطفی
عناصر و داده های موجود در نقشه کویرلوت، گسل موریسک ، کوه خمرى

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى