سه‌چنگى

شماره ۷۶۵۵
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸ تا °۵۸.۳
عرض جغرافیایى از °۳۲.۵ تا °۳۳
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان عظیمی، سعیدی، افتخارنژاد، اشتوکلینStocklin
عناصر و داده های موجود در نقشه کویرنخوبKavir e Nakhob، کوه بلوچ Kuh e Baluch

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى