بم

شماره ۷۶۴۸
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸ تا °۵۸.۳
عرض جغرافیایى از °۲۹ تا °۲۹.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان آقا نباتی، افتخارنژاد، صمیمی نمین، ارشدی
عناصر و داده های موجود در نقشه روخانه تل گنو Rudkhaneh Tal e Geno، گسل بم ، پشترود،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان