جبال‌بارز

شماره ۷۶۴۷
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸ تا °۵۸.۳
عرض جغرافیایى از °۲۸.۵ تا °۲۹
گروه زمین شناسی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه خیبرKuh e Kheybar، کوه آبمیس Kuh e Abmis، فاش کوه Fash kuh، کوه دره گز

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان