دورکان

شماره ۷۶۴۴
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸ تا °۵۸.۳
عرض جغرافیایى از °۲۷ تا °۲۷.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان Morgan, Huber, Mc Call, Smith,Child,Jones,Peterson
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل دار انار، گسل جیرفت، جازموریان،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان