آورتین

شماره ۷۶۴۳
مقیاس 1:100000
نام استان هرمزگان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸ تا °۵۸.۳
عرض جغرافیایى از °۲۶.۵ تا °۲۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان صمیمی نمین
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل دارانارDar Anar Fault، گسل جاغینJaghin Fault، ناودیس دورکان Dur kan Syncline

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: هرمزگان