قوچان

شماره ۷۷۶۴
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۳ تا °۵۹
عرض جغرافیایى از °۳۷ تا °۳۷.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان قائمی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل مجابMejab F.، ناودیس یدک، کوه الله اکبر،ناودیس کبکان

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى