نیشابور

شماره ۷۷۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۳ تا °۵۹
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان فرخ قائمی، فرزین قائمی، کاوه حسینی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل شمال نیشابور، گسل بوژانFault Bujhan، گسل بارBar Fault

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى