فیض‌آباد

شماره ۷۷۶۰
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۳ تا °۵۹
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۵.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان بهروزی، علوی نائینی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه فغان، گسل دورونه، کوه شصت دره، کوه کمراستاد

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى