خوسف

شماره ۷۷۵۵
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۳ تا °۵۹
عرض جغرافیایى از °۳۲.۵ تا °۳۳
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان وحدتی دانشمند، خلقی، افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه کتا کوه Kata kuh، کوه کرونگKuh e karong، رودخانه بیرجند

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى