کردگان

شماره ۷۷۵۳
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۳ تا °۵۹
عرض جغرافیایى از °۳۱.۵ تا °۳۲
گروه زمین شناسی
توضیح مختصر نقشه وگزارش به صورت pdf موجود است.

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى