نکیسان

شماره ۷۷۴۶
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۳ تا °۵۹
عرض جغرافیایى از °۲۸ تا °۲۸.۵
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان