اصلاندوز

شماره ۵۴۶۸
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۷ تا °۴۷.۳
عرض جغرافیایى از °۳۹ تا °۳۹.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان اسکویی، رحیم زاده
عناصر و داده های موجود در نقشه ناودیس زیوه Zyveh Syncline ، ناودیس خمارلو Khomarlo Syncline، تاقدیس اصلاندوزAslanduz Anticline

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى آذربایجان شرقی