رمشک

شماره ۷۷۴۳
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۳ تا °۵۹
عرض جغرافیایى از °۲۶.۵ تا °۲۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان Hober,Mc Call, Morgan,Peterson,Simonian,Mac kenzie
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه خدرى، کوه دوما، کوه شهرى، کوه بهارک

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان