پى بشک

شماره ۷۷۴۱
مقیاس 1:100000
نام استان هرمزگان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۳ تا °۵۹
عرض جغرافیایى از °۲۵.۵ تا °۲۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان واعظی پور، خان ناظر، مصوریMosavvari، صمدیان
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل کاشى، گسل کوه بلند Kuh e Boland Fault، دریاى عمان

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: هرمزگان