کلیبر

شماره ۵۴۶۷
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۷ تا °۴۷.۳
عرض جغرافیایى از °۳۸.۵ تا °۳۹
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان مهرپرتو، خان ناظر، امامی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل کیناب Kinab Fault ، گسل آرپزان Arpazan Fault، کوه هشت سرKuh e Hasht sar

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى