قائن

شماره ۷۸۵۷
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹ تا °۵۹.۳
عرض جغرافیایى از °۳۳.۵ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان christmann,Berthiaux,Fauovelet,Vaslet,Danesfaleh,Sajedi، علوی نائینی، بهروزی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه لخهاى تنگال Kuh e Lakhha ye Tangal، کوه سیدآباد،کوه کمر کلو Kuhe kamar kolu

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى