روم

شماره ۷۸۵۶
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹ تا °۵۹.۳
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۳.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان شهیدی، بهارفیروز،شفیعی،علوی،امامی،کاشانی،سلامتی،نظری
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه چنگه، رود شور، کوه بلوچ

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى