بیرجند

شماره ۷۸۵۵
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹ تا °۵۹.۳
عرض جغرافیایى از °۳۲.۵ تا °۳۳
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان افتخارنژاد، طاووسیان،اوهانیان،
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه مادر میشان، کوه ناهارجان،کوه حسن آباد، کوه مار

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى