مختاران

شماره ۷۸۵۴
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹ تا °۵۹.۳
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۲.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان موحد، امامی، افتخارنژاد، اشتوکلینStocklin
عناصر و داده های موجود در نقشه رودخانه تاگ Rudkhaneh e Tag، کوه خونیکKuh e Khunik ،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى