اهر

شماره ۵۴۶۶
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۷ تا °۴۷.۳
عرض جغرافیایى از °۳۸ تا °۳۸.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان مهدوی، امینی فضل، علوی تهرانی
عناصر و داده های موجود در نقشه رودخانه اهرRud e Ahar،دشت هریس

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى