هودیان

شماره ۷۸۴۵
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹ تا °۵۹.۳
عرض جغرافیایى از °۲۷.۵ تا °۲۸
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان