رامک

شماره ۷۸۴۳
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹ تا °۵۹.۳
عرض جغرافیایى از °۲۶.۵ تا °۲۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان Morgan,Huber,McCall,Simonian، صمیمی نمین، حاجی زاده، کبیر
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل ورانى Verani Fault، گسل بشاکردBashakerd Fault، گسل دار انارDar Anar Fault

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان