زرآباد(سورو)

شماره ۷۸۴۱
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹ تا °۵۹.۳
عرض جغرافیایى از °۲۵.۵ تا °۲۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان عبداللهی، قاسمی، سهیلی، حسینی، صمدیان
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل بارجک Barejk Fault، گسل دورکى Durky Fault، گسل کاشى Kashi Fault

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان