گرتى

شماره ۷۸۴۰
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹ تا °۵۹.۳
عرض جغرافیایى از °۲۵ تا °۲۵.۵
گروه زمین شناسی
توضیح مختصر هم پوشانی با نقشه زر آباد(سورو)

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان