قره‌چمن - ترکمن چاى

شماره ۵۴۶۵
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۷ تا °۴۷.۳
عرض جغرافیایى از °۳۷.۵ تا °۳۸
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان امینی فضل ، اسدیان، خدابنده، هاشم امامی
عناصر و داده های موجود در نقشه آق داغ Aq-Dagh،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى