کلات‌نادرى

شماره ۷۹۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹.۳ تا °۶۰
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نبویه،امیررضوی، پرتوآذر
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل کاردهKardeh F. ،گسل کلاته عربها،گسل قره داغ، ناودیس خور، ناودیس کلات، ناودیس ژرف

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى